Algemene voorwaarden

Artikel I

Alle offertes worden in dubbel opgemaakt. De Idant ontvangt hiervan 2 exemplaren, waarvan 1 voor akkoord teruggestuurd wordt.

Artikel 2

De offertes worden opgemaakt op datum en zijn geldig voor een periode van dertig dagen.

Artikel 3

Betalingsvoorwaarden bij het goedkeuren van de offerte : een voorschot van 50% en het saldo bij levering. In het geval de klant de offerte annuleert dient het voorschot als schadevergoeding.

Artikel 4

Een gebeurlijk opgegeven opleveringstermijn houdt niet meer in dan een afgesproken streefdatum, die zo goed als mogelijk zal worden nageleefd. Gebeurlijke vertragingen zullen nimmer aanleiding kunnen geven tot hetzij verbreking van de bestelling, hetzij schadevergoeding.

Artikel 5

De saldofactuur zal bij oplevering van de offerte binnen de 7 dagen zonder korting betaald worden. Opmerkingen of klachten dienen binnen de 8 dagen schriftelijk en per aangetekend te gebeuren. Achteraf vastgestelde schade is immers volledig ten laste en onder verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 6

De niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, een verwijlinterest op van 1 0/0 per maand. Bijkomend wordt er een forfaitaire schadeloosstelling voorzien van 100/0 van het totale factuurbedrag met een minimum van 50 eur.

Artikel 7

Geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Antwerpen die als enige bevoegd zijn.

Artikel 8

Geleverde goederen worden nooit teruggenomen, behoudens het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper.

Artikel 9

De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar, met alle inningskosten ten laste van de koper.

Artikel 10

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De schriftelijke wilsuiting van de verkoper zal hiervoor volstaan.

Artikel I I

De koper wordt slechts eigenaar van de geleverde goederen bij volledige betaling ervan. Hij ontzegt zich in ieder geval het recht deze goederen tot zolang te vervreemden. Elke tekortkoming aan laatstgezegde bepaling stelt de koper bloot aan gerechtelijke vervolging op basis van art.491 van het strafwetboek.