Privacybeleid

Pieter Porters Decorations NV gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Kipdorpvest 44, met ondernemingsnummer 0460.105.840 (“wij”/”ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten. Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:
– identificatiegegevens (bv. naam, IP-adres, contactgegevens);
– gegevens met betrekking tot tewerkstelling (bv. job/functie, naam van de werkgever);
– gebruikersnamen, wachtwoorden en andere eventuele inloggevens (klantenportaal houseofporters.com);
– financiële gegevens (bv. bankrekeningdetails, gegevens die wij ontvangen van de kredietverzekeraar);
– gegevens met betrekking tot uw overeenkomsten met ons en uw gebruik van onze producten en diensten (bv. bestelgeschiedenis, offertes, (wan)betalingen, klachten, etc.);
– gegevens met betrekking tot uw interacties met ons via onze website, vergaderingen/telefoongesprekken, e-mails, etc. met ons.

De persoonsgegevens die wij over u gebruiken zijn meestal gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen:
– onze zakelijke klanten en dienstverleners (bv. kredietverzekeraar);
– publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (bv. Belgisch Staatsblad);
– websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf publiek hebt gemaakt;
– derde partijen (bv. adreshandelaars).

In sommige gevallen gebruiken wij dus ook informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebt, bijvoorbeeld indien een klant (bv. uw werkgever), een dienstverlener of een commerciële partner ons
informatie over u als zijnde diens (wettelijke) vertegenwoordiger, aandeelhouder, werknemer, etc. verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens:

– om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren en om u daarbij informatie te verstrekken over onze producten en diensten, u te helpen en uw vragen te beantwoorden, te evalueren of we u een product of een dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden, en om producten of diensten te leveren aan u/onze zakelijke klanten waarvan u bv. werknemer bent;
– op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten in alle vrijheid en op een doeltreffende wijze te kunnen ontplooien, onze producten en diensten te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van het bewijs van transacties, beheer van ICT-infrastructuur en ICTbeveiliging, het voeren van (e-mail)marketing campagnes voor onze producten en diensten waar u belangstelling voor kan hebben.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wij zullen u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens verwerkt moeten worden op grond van:
– een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
– omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. In zijn algemeenheid geldt dat – indien u weigert bepaalde persoonsgegevens te verstrekken – wij hieraan de consequenties kan verbinden die zij geraden acht.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit vereist is om juridische claims op te kunnen beantwoorden.
Zo worden de meeste persoonsgegevens bewaard voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Ontvangers van persoonsgegevens

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens uit met anderen.
Dit betreft onder meer de volgende ontvangers:
– transportfirma’s;
– banken;
– (krediet)verzekeraars;
– andere commerciële partners;
– boekhouder;
– andere dienstverleners die wij inschakelen (bv. leveranciers van ICT-diensten, marketingbureaus, online (e-mail)marketingplatformen zoals MailChimp, etc.);
– financiële en gerechtelijke instanties, alsook overheidsinstanties, op hun uitdrukkelijk verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
– bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

In bepaalde omstandigheden (bv. in het kader van de organisatie en beheer van onze (e-mail)marketingcampagnes) doen wij beroep op ondernemingen die buiten de EER zijn gevestigd.
In geval van internationale doorgifte naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie erkend heeft als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegevens op deze basis.
Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij één van de volgende waarborgen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd:
– standaardbepalingen inzake gegevens-bescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie;
– bindende bedrijfsvoorschriften.

Om een kopie te ontvangen van deze waarborgen of voor meer details over waar u deze kan terugvinden, kan u een schriftelijk verzoek richten aan ons via de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens.

Uw rechten en hoe deze uit te oefenen
Op grond van de AVG hebt u, rekening houdend met de hoger vermelde doeleinden, het recht op:
– inzage, waarbij u informatie kan krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens;
– rectificatie, waarbij u als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast;
– wissing, waarbij u ons in een beperkt aantal gevallen kan verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen;
– beperking van verwerking, waarbij u ons kan vragen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te staken;
– bezwaar, waarbij u bezwaar kan maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, en waarbij u in elk geval een absoluut recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing
doeleinden;
– overdraagbaarheid, waarbij u voor zover wettelijk van toepassing, het recht hebt om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Om de hoger vermelde rechten uit te oefenen richt u een verzoek aan ons via:
– brief aan PIETER PORTERS DECORATIONS NV, Kipdorpvest 44, 2000 ANTWERPEN;
– e-mail aan info@houseofporters.com

Vragen of klachten
Indien u vragen of bemerkingen heeft, kan u ons bereiken via de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens.

Het kan zijn dat u, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en/of met uw rechten omgaan. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder.

In België is de Gegevensbeschermingsautoriteit de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 september 2019. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring.
Wij nodigen u daarom uit om steeds de laatste versie van deze privacyverklaring online te raadplegen. Wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte te houden via e-mail of via onze website