IDENTIFICATIE

1.1 Identificatie van de Uitgever

House of Porters NV

Schranshoevebaan 15

2160 Wommelgem

BE0460105840

TEL:032133575

TOEPASSINGSBEREIK

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen op de Belgische internetsite www.houseofporters.com die geplaatst worden door natuurlijke personen die handelen in de hoedanigheid van consument (hierna “de Klant”).
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door “House Of Porters NV”
De bevestiging van de bestelling door de Klant houdt volledige, onbeperkte en onvoorwaardelijke acceptatie in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Klant, met uitsluiting van elk ander document.

PRODUCTEN/PRIJS

3.1 Productaanbod

De Producten die te koop worden aangeboden zijn de Producten die beschikbaar zijn op het moment van bevestiging en betaling van de bestelling door de Klant. House Of Porters behoudt zich het recht voor haar aanbod op elk moment te wijzigen door het toevoegen, wijzigen of verwijderen van Producten.
De Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De perfecte weergave van de Producten op de internetsite kan niet worden gegarandeerd, met name vanwege het verschil in weergave van kleuren of materialen door browser programma’s en/of beeldschermen.
Het geleverde Product kan afwijken van het Product dat op de Site wordt gepresenteerd zonder dat dit recht geeft op annulering van de verkoop door de Klant i) als het betreffende Product een product is dat ambachtelijk of semi-ambachtelijk wordt vervaardigd waardoor perfecte homogeniteit van de productie niet mogelijk is, ii) of als het Product tussen de besteldatum en de leveringsdatum onderhevig is aan wijzigingen in verband met technische of technologische ontwikkelingen, in beide gevallen met dien verstande dat het verschil geen betrekking heeft op essentiële eigenschappen van het Product, niet van invloed is op de kwaliteit en geen prijsverhoging met zich meebrengt.

3.2 Prijs van de Producten

De Prijzen van de producten worden weergegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen en heffingen. De weergegeven prijs is exclusief de kosten van voorbereiding en levering, behalve indien anders vermeld.
House Of Porters NV behoudt zich het recht voor de prijzen van haar Producten naar eigen inzicht te wijzigen. De tariefvoorwaarden die gelden op de datum van validering door de Klant van de bestelling zijn van toepassing op de bestelling.

BESTELLINGEN

4.1 Plaatsen van een bestelling

De Klant kan een bestelling plaatsen bij House Of Porters NV

– Telefonisch bij de Klantendienst via 03 213 34 75

Bestellingen die telefonisch worden geplaatst, worden direct verwerkt door een medewerker van de klantendienst.
– Online op de Site www.houseofporters.com

Elke bestelling die geplaatst wordt op de Site www.houseofporters.comveronderstelt het aanmaken van een klant account. De Klant moet de gekozen producten in zijn winkelwagentje doen. De Klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling  en de totaalprijs gedetailleerd te bekijken en kan wijzigingen aanbrengen voordat de bestelling definitief wordt gevalideerd.
Bestellingen die per post of fax aan House of Porters NV worden gericht, worden niet in behandeling genomen.

4.2 Valideren van een bestelling

Acceptatie van de bestelling door de Klant wordt gematerialiseerd door zijn acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de betaling.

House Of Porters NV behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren om wettige redenen, met name in geval van een niet opgelost geschil ten gevolge van niet-betaling van een eerdere bestelling.

House Of Porters stuurt zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van de bestelling waarin de substantiële elementen worden vermeld (bestelnummer, bestelde producten, leveringsplaats, etc.).
De Klant stemt ermee in dat de bevestiging van de bestelling beschouwd wordt als bewijs van het ontstaan van de contractuele relatie met House Of Porters NV.

In geval van niet-beschikbaarheid van een of meerdere bestelde product(en) verplicht House Of Porters NV zich ertoe de Klant hierover zo snel mogelijk per e-mail te informeren.

BETALING

5.1 Betaling

De betaling wordt uitsluitend in euro en voor het totaal bedrag van de bestelling uitgevoerd per bankkaart, overschrijving , PayPal, cadeaubon, tegoedbon of aankoopbon.
Bestellingen worden pas na validering van de betaling in behandeling genomen, er wordt geen korting of late betalingsrente toegepast. Betalingen kunnen niet worden opgeschort of verrekend zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van House Of Porters NV

5.1.1 Betaling per bankkaart

De volgende bankkaarten worden geaccepteerd: Bankkaart, Visa, Mastercard en Bancontact.
In het kader van haar inzet voor fraudebestrijding op internet kan House Of Porters NV verplicht zijn bankgegevens en/of de identiteit van de klanten te controleren vóór levering. Door een bestelling te plaatsen op de Site www.houseofporters.com, verplicht de klant zich tot het verstrekken aan House Of Porters NV van de gevraagde bewijzen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden verstrekt, behoudt House Of Porters NV zich het recht voor de bestelling waarop de controles betrekking hebben, te annuleren.

5.1.2 Betaling via overschrijving

Elke betaling via overschrijving moet volledig worden betaald bij bestelling. De bankgegevens van House Of Porters NV worden aan de klant gecommuniceerd op de bevestigingspagina van de bestelling en per e-mail.

In geval de overschrijving niet wordt ontvangen binnen een termijn van drie (3) dagen vanaf bevestiging van de bestelling door de Klant, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

5.1.3 Betaling via Paypal

Bij de validering van de bestelling moet de Klant zijn e-mailadres dat gekoppeld is aan PayPal en zijn PayPal wachtwoord gebruiken. Als de Klant geen PayPal account heeft, wordt hij bij betaling naar de PayPal pagina geleid waar hij een account aan kan maken om deze betaalmethode te kunnen gebruiken.

5.1.4 Betaling met cadeaubon

De cadeaubon House Of Porters NV is een (1) jaar geldig vanaf de datum van activering die overeenkomt met de datum van aankoop en kan niet geruild, terugbetaald of voor contact geld ingewisseld worden om ongeacht welke reden.
Het gedeeltelijk gebruiken van en cadeaubon wordt geaccepteerd, het resterende saldo kan op de Site worden geraadpleegd. In geval van gedeeltelijke betaling van een bestelling met een cadeaubon, moet de Klant het resterende bedrag per bankkaart betalen.

Het cumuleren van cadeaubonnen wordt geaccepteerd tot maximaal vijf (5) bonnen en een aankoop van drie duizend euro (€ 3.000).

5.1.5 Betaling met tegoedbon

Het tegoed kan gebruikt worden op de Site van het land waar de winkel is gevestigd die het tegoed heeft afgegeven, en is een (1) jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Het tegoed kan in een of meerdere keren worden gebruikt. Het tegoed kan worden gebruikt als aanvulling op een ander betaalmiddel, behalve een cadeaubon of aankoopbon.

5.1.6 Betaling met aankoopbon

De aankoopbon moet in een (1) keer worden gebruikt en kan niet opgedeeld worden, er wordt niet terugbetaald op een aankoopbon. De aankoopbon kan worden gebruikt als aanvulling op een ander betaalmiddel, behalve een cadeaubon of tegoed.

5.2 Facturatie

De factuur die aan de Klant wordt gestuurd bevat alle indicaties die de Klant in zijn klantaccount heeft opgenomen. De vermelde indicaties kunnen niet na uitgifte van de factuur worden gewijzigd. De koper kan de gegevens wijzigen bij elke nieuwe bestelling op de Site.

LEVERING

6.1 Kosten en modaliteiten van levering

De levering kan plaatsvinden in de winkel, een afhaalpunt of het thuisadres van de Klant. Het type transport, de termijn en de kosten worden op de bestelling vermeld afhankelijk van de plaats van levering, de aard van de bestelde Producten en de aard van de prestatie waarvoor de Klant heeft gekozen. Bestellingen die een Product bevatten dat op maat is gemaakt, kunnen niet worden opgesplitst en worden volledig geleverd door de transporteur op het leveringsadres zoals opgegeven door de Klant.

Levering in de winkel: Gratis levering in de winkel is mogelijk voor bepaalde productcategorieën. Of levering in de winkel mogelijk is, wordt aangegeven bij validering van het winkelwagentje.
Afhalen van een Product kan alleen op vertoon van de bestelbon en een identiteitsbewijs van de persoon wiens naam op de bestelbon is vermeld. Een derde kan het product afhalen op vertoon van de bestelbon, zijn identiteitsbewijs en het origineel of een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die de bestelling heeft geplaatst en een geldige volmacht.

Levering door transporteur: De levering van kleine decoratie-artikelen worden verzorgd door koeriersdiensten. Of deze leveringsmethode mogelijk is, wordt aangegeven bij validering van de bestelling.
De levering van grote artikelen of meubels wordt verzorgd door een gespecialiseerde transporteur. De datum en tijd van levering worden door de transporteur en de Klant gezamenlijk bepaald. De transporteur en de leveringsvoorwaarden verschillen afhankelijk van het volume van de bestelling. Het is aan de Klant om de leveringsvoorwaarden te controleren bij validering van de bestelling.

De Klant zorgt in voorkomende gevallen zelf voor de montage van meubels die gedemonteerd worden geleverd, voor montageprestaties worden specifieke kosten berekend.

GOLD-service

De Klant kan voor bestellingen met een waarde van meer dan een bepaald bedrag op het moment van validering van de bestelling kiezen voor de Gold service. De bestelling wordt dan op afspraak geleverd op de etage en in de ruimte zoals gewent door de Klant. De verpakking kan gratis worden teruggenomen.

Het is aan de Klant om voorafgaand aan de bestelling de gegevens inzake formaat en volume te controleren en na te gaan of de producten op een normale manier naar de gewenste leveringsplaats vervoerd kunnen worden (trap, lift…). De huur van elementen die levering op de gewenste plaats mogelijk maken, komt voor rekening van de Klant.

In geval d transporteurs van House Of Porters NV de Producten niet op de overeengekomen datum kunnen leveren, omdat de Klant afwezig is of omdat er informatie ontbreekt over de noodzaak van specifieke leveringsmiddelen, kunnen aanvullende leveringskosten in rekening worden gebracht en/of kan de bestelling worden geannuleerd door House Of Porters NV De risico’s van het Product gaan over op de Klant bij levering door de transporteurs van House Of Porters NV op de overeengekomen datum van levering.
Als Producten van een bestelling op verschillende data beschikbaar komen, biedt House Of Porters NV de Klant aan de bestelling te splitsen. In geval van gesplitste levering zijn leveringskosten van toepassing op elke deellevering van de bestelling. Als er geen gesplitste levering plaatsvindt, worden de Producten geleverd zodra alle bestelde Producten beschikbaar zijn.

6.2 Ontvangst en klachten

Gebruiksvoorbehoud: De Klant (of zijn gevolmachtigde) moet de staat van de verpakking, het aantal en de inhoud van de pakketten controleren op het moment van levering en in aanwezigheid van de transporteur of het winkelteam. Elke anomalie betreffende de levering (transportschade, ontbrekend product of pakket, kapot product, product dat niet conform de bestelling is, etc.) moet op straffe van niet geldigheid van het verzoek, onmiddellijk worden vermeld op de leveringsbon van de transporteur in de vorm van een gedetailleerd en gedateerd handgeschreven voorbehoud. De Klant (of zijn gevolmachtigde) moet de leveringsbon tekenen. Algemeen voorbehoud van het type “onder voorbehoud van uitpakken” wordt systematisch afgewezen.

De Klant (of zijn gevolmachtigde) moet deze anomalieën tevens melden bij de Klantendienst van House Of Porters NV binnen drie (3) werkdagen na de leveringsdatum door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Elke klacht die na deze termijn wordt ontvangen, wordt definitief afgewezen zonder beroepsmogelijkheid voor de Klant.

Productdefect: In geval van een zichtbaar defect of non-conformiteit van het geleverde product met de eigenschappen zoals vermeld op de bestelbon, moet de Klant (of zijn gevolmachtigde) deze defecten binnen drie (3) werkdagen na levering melden bij de Klantendienst van de House Of Porters NV door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
De Klant (of zijn gevolmachtigde) mag niets aan het product doen en House Of Porters NV de kans geven de gemelde defecten of anomalieën zelf te constateren.

Als hieraan niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Elke klacht die na deze termijn wordt ontvangen, wordt definitief afgewezen zonder beroepsmogelijkheid voor de Klant. De Producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven. In geval van een defect of non- conformiteit van het product dat geconstateerd wordt door House Of Porters NV en dat het product ongeschikt maakt voor het bedoelde gebruik, zijn de garantiebepalingen van toepassing.

Ongeacht de reden van de klacht (productdefect of leveringsprobleem) kan de Klant (of zijn gevolmachtigde) geen levering weigeren bij de transporteur, de Klant (of zijn gevolmachtigde) moet het of de Product(en) bewaren tot acceptatie van retour van House Of Porters NV

RETOUR/HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft het recht zijn bestelling te herroepen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de Producten.
Om dit herroepingsrecht uit te oefenen en de Producten retour te sturen, gaat de Klant via zijn klant account naar de gegevens van zijn bestelling. Naast de betreffende producten kiest de Klant de optie “Retour product” en geeft de reden van zijn keuze aan.
Het verzoek wordt direct doorgestuurd naar de Klantendienst die contact opneemt met de Klant om de retour te organiseren afhankelijk van de oorspronkelijke leveringsmethode.
Het uitoefenen van het herroepingsrecht door de Klant houdt de verplichting in de geannuleerde Producten in perfecte staat en in de originele verpakking binnen veertien (14) dagen na uitoefening van dit recht retour te sturen (behalve voor Gold service)
De Klant ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na uitoefening van zijn herroepingsrecht terugbetaling van het bedrag dat verschuldigd is voor de producten die retour zijn gestuurd, op voorwaarde dat House Of Porters NV de Producten in perfecte staat, in de oorspronkelijke verpakking en voorzien van alle eventuele accessoires retour heeft ontvangen. De oorspronkelijke leveringskosten worden alleen terugbetaald als de volledige bestelling wordt geretourneerd
Op maat gemaakte Producten of Speciale bestellingen kunnen niet retour gestuurd, geruild of terugbetaald worden

GARANTIE VAN DE PRODUCTEN

Voor producten die verkocht worden door House Of Porters NV geldt een garantie van twee (2) jaar vanaf levering of afhaling. House Of Porters NV is derhalve aansprakelijk voor defecten in de betreffende producten.

Voor een geldig beroep op de garantie moet de Klant het Product en het aankoopbewijs of de factuur overleggen.
House Of Porters NV verplicht zich ertoe het als defect erkende product te repareren of vervangen, afhankelijk van de keuze van de Klant. Als reparatie of vervanging niet mogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, kan House Of Porters NV overgaan tot terugbetaling van het Product.
Voor gerepareerde of geruilde Producten geldt de resterende garantieduur.
Zijn uitgesloten van de garantie:
– schade aan het product vanwege normaal gebruik en slijtage rekening houdend met de aard, functie, samenstelling en de prijs;
– Producten die te intensief worden gebruikt, met name voor andere dan privédoeleinden;
– alle Productdefecten die voort kunnen vloeien uit verkeerde installatie, opslag, bewaring of montage, verkeerd onderhoud, onjuist gebruik of gebruik dat niet conform is aan de technische of gebruiksinstructies (niet-naleving van de onderhouds- en reiningingsinstructies), wijzigingen of reparaties die zijn uitgevoerd door de koper of een derde, schade veroorzaakt door externe elementen (te zware tv op een meubel dat daarvoor niet is ontworpen), externe evenementen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstlicht (in geval van verkleuring), natuurrampen of noodweer.

Voor banken die volgens het productfiche in aanmerking komen voor een garantie van 5 jaar, geldt deze garantie:

  • Vijf (5) jaar voor de structuur, poten, schroeven, mechanisme van slaapbank, bodemdoek en bekledingschuim;
  • Twee (2) jaar voor de vulling van de rugleuning en zitting, de bekleding en het matras van slaapbanken;

De aansprakelijkheid van House Of Porters NV op grond van geleverde Producten, inclusief in het kader van contractuele of wettelijk toepasselijke garanties is beperkt tot de prijs van de defecte of niet-conforme Producten. House Of Porters NV is niet verplicht tot vergoeding van indirecte schade of enige andere financiële schade die de koper of een derde lijdt.

PERSOONSGEGEVENS

House Of Porters NV hecht veel belang aan de bescherming en het respecteren van de privacy van haar Klanten en hun persoonsgegevens en verplicht zich tot naleving van de geldend regelgeving, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016. House Of Porters NV verzamelt en verwerkt persoonsgegeven van haar Klanten met als doel het beheren van de verschillende etappes van de bestelling, het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes naar aanleiding van bestellingen. De Klant heeft een recht op toegang, correctie, bezwaar en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij kan tevens verzoeken om beperking en overdracht van zijn gegevens. De Klant kan deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@houseofporters.com, met vermelding van zijn contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer). House Of Porters NV kan gehouden zijn de identiteit van de Klant te controleren ter beveiliging van de verwerking van zijn verzoek. e House Of Porters NV, rubriek “Persoonsgegevens”. Meer informatie over de praktijken van House Of Porters NV met betrekking tot persoonsgegevens is te vinden in het Beleid bescherming persoonsgegevens dat beschikbaar is op de Site www.houseofporters.com rubriek “persoonsgegevens”.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen die weergegeven worden op de Site www.houseofporters.com zoals en zonder dat dit een uitputtende opsomming is, afbeeldingen, sfeerfoto’s, clipping paths, video’s, grafische overzichten, constructieve geluidselementen van de Site, logo’s, merken, domeinnamen, teksten, typografie blijven eigendom van de onderneming House Of Porters NV en vormen werken die beschermd zijn door de bepalingen van intellectueel eigendomsrecht.

House Of Porters NV is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de producten, en meer in het algemeen op de merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die op de artikelen, de accessoires of verpakkingen worden weergegeven. Deze blijven het exclusieve eigendom van House Of Porters NV met uitzondering van de rechten van haar partners en/of leveranciers op hun producten merken en logo’s die op de Site worden weergegeven. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, alle wijzigingen in en/of elk gebruik van deze afbeeldingen, sfeerfoto’s, clipping paths, video’s, grafische overzichten, geluiden, logo’s, producten, merken, domeinnamen, teksten, typografie om ongeacht welke reden en op ongeacht welk support is strikt verboden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van House Of Porters NV. Het creëren van afgeleide werken op basis van afbeeldingen, sfeerfoto’s, clipping paths, video’s, grafische overzichten, geluiden, logo’s, producten, merken, domeinnamen en teksten is strikt verboden. House Of Porters NV is houder van alle auteursrechten op tekeningen, modellen en patenten die eigendom zijn van House Of Porters NV.

Op grond van deze Voorwaarden vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats. Volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze door beperkende rechten beschermde elementen om ongeacht welke reden, is strikt verboden en houdt strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervalsing in.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

11.1 Gebruik van de internetsite

De navigatie op de Site www.houseofporters.com is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers. House Of Porters NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, fouten, virussen die van invloed zijn op de continuïteit van toegang tot de Site, noch voor directe of indirecte schade, met name het disfunctioneren van de computerinstallatie van de gebruiker dat zich voordoet naar aanleiding van het gebruik van de Site.

11.2 Overmacht

Indien er sprake is van een geval van overmacht worden de verplichtingen van House Of Porters NV hierdoor opgeschort. Deze niet-uitvoering van het contract houdt geen aansprakelijkheid in van House Of Porters NV. Als het geval van overmacht langer duurt dan een (1) maand, kan House Of Porters NV de bestelling niet uitvoeren en vindt in voorkomende gevallen terugbetaling aan de Klant plaats voor de betreffende bestelling.

DIVERSEN

12.1 Bewijs

E-mails dienen als bewijs tussen de partijen, zelfs als automatische registratiesystemen worden gebruikt, met name in geval van een geschil.

12.2 Gedeeltelijke ongeldigheid

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig worden geacht of verklaard onder toepassing van wet- of regelgeving, een vordering of een definitief besluit van een bevoegde jurisdictie, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

12.3 Geen afstandsverklaring

Het feit dat een Partij tijdelijk of permanent geen uitvoering eist van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden houdt in geen geval in dat afstand wordt gedaan van de rechten die de betreffende Partij heeft op grond van die bepaling.

GESCHILLEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.